Roztwór EDTA

Dzięki zdolności wiązania różnych związków EDTA jest odczynnikiem powszechnie wykorzystywanym w chemii analitycznej, biotechnologii i wielu dziedzinach pokrewnych. Dodawany do żywności jako konserwant (wiąże metale, będące kofaktorami różnych enzymów), w przemyśle jako stabilizator kosmetyków, środek zmiękczający wodę oraz zapobiegający precypitacji soli. Zapobiega pozaustrojowemu krzepnięciu krwi, dzięki czemu umożliwia jej pobranie oraz poddawanie różnym analizom biochemicznym, morfologicznym czy genetycznym (np. izolacja DNA z leukocytów krwi). Jest składnikiem roztworów buforowych, wykorzystywanych m.in. w biologii molekularnej (TBE, TE itp.). EDTA działa drażniąco na oczy, jest też szkodliwy dla organizmów wodnych.

Przygotowanie 0,5M roztworu EDTA (0,5M; pH 8,0, objętość 1 litra)

Do objętości 800 ml wody destylowanej dodaj 186,1 g soli disodowej EDTA * 2H2O. Ustal pH 8,0 przez dodanie NaOH (około 20 g pastylki NaOH). Energicznie mieszaj na mieszadle magnetycznym. Uzupełnij wodą destylowaną do objętości 1 litra. Rozlej do mniejszych objętości i sterylizuj przez autoklawowanie.
Sól disodową EDTA dodaj do mieszaniny po ustaleniu pH 8 roztworu, za pomocą NaOH.

Sporządzanie roztworu EDTA – uwagi

Do sporządzania roztworu należy stosować wodę zdejonizowaną (dwukrotnie destylowaną). Z masy odważki można obliczyć stężenie otrzymanego roztworu, podstawiając do wzoru:

<img src=”http://e-biotechnologia.pl/obrazki/edta.jpg” ALIGN=”center” alt=”użytkownicy” HSPACE=5 VSPACE=5 />

Gdzie:
m-masa odważki EDTA [g]
MEDTA –masa molowa EDTA [g/mol]
0,500- objętość roztworu [L]

Mianowane roztwory EDTA przechowuje się najczęściej w butelkach polietylenowych. Przed sporządzeniem roztworu EDTA należy upewnić się, że woda nie zawiera kationów wapnia lub magnezu.