Identyfikacja cukrów w produktach spożywczych

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Tytuł oryginalny: Identyfikacja cukrów w produktach spożywczych metodą chromatografii cienkowarstwowej

Uniwersytet Gdański (www)
Wydział Chemii (www)
Katedry Chemii Bioorganicznej (www)
Kierownik: Prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Adres:
ul. Sobieskiego 18/19
80-952 Gdańsk
Kontakt: tel. 58 52 35 386

____________________________________________________________________________

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny:
1. Płytki chromatograficzne (20 x 20 cm) pokryte 0,25 mm warstwą żelu krzemionkowego
2. Komora chromatograficzna
3. Układ rozwijający: octan etylu : izopropanol : woda : pirydyna (26 : 14 : 7 : 2; v/v/v/v).
4. Soki owocowe, mleko, sok z pomidora
5. Etanol
6. Wirówka
7. Cieplarka (105°C)
8. Suszarka do włosów
9. Kapilary
10. Spryskiwacz do płytek chromatograficznych
11. Układ wywołujący (po spryskaniu wywołać termicznie)
a) (świeżo przygotowany) otrzymany w wyniku połączenia:
5 objętości acetonowego roztworu aniliny (10 g/L)
5 objętości acetonowego roztworu difenyloaminy (10 g/L)
1 objętości 85% kwasu fosforowego
b) 5% kwas siarkowy
11.Standardy cukrów: glukoza, fruktoza, ksyloza, ryboza, laktoza, sacharoza, galaktoza i mannoza (stężenie 10g/l w 10% izopropanolu).

Wykonanie doświadczenia:
Do 1 mL soku lub mleka dodać 3 mL etanolu. Odwirować zdenaturowane białka (6000 RPM przez 15 min). Na płytce chromatograficznej (podczas wszystkich operacji należy unikać dotykania złoża płytki palcami) (20 x 20 cm) w od1eg1ości 1 cm od brzegu narysować delikatnie miękkim ołówkiem linię, na której co 1,5 cm zaznaczyć punkty. W oznaczonych punktach nanieść kapilarą poszczególne roztwory standardów cukrów oraz etanolowe ekstrakty soku. Odparować (do sucha) rozpuszczalniki strumieniem powietrza z suszarki do włosów. Włożyć płytkę do komory chromatograficznej nasyconej parami układu rozwijającego i pozostawić do momentu, gdy czoło układu rozwijającego osiągnie poziom około 2 cm od przeciwległego końca płytki. Po wyjęciu płytki z komory chromatograficznej niezwłocznie zaznaczyć ołówkiem poziom czoła układu rozwijającego, a następnie dokładnie wysuszyć płytkę za pomocą suszarki do włosów i spryskać (pod włączonym wyciągiem!) układem wywołującym. Następnie wywołać płytkę poprzez jej silne ogrzanie gorącym strumieniem powietrza z suszarki do włosów (pod wyciągiem) lub po wstępnym wysuszeniu pod wyciągiem, suszarką do włosów, płytkę umieścić w cieplarce nastawionej na temperaturę 105°C. Zaznaczyć delikatnie pojawiające się plamki. Wyznaczyć wartości Rf dla standardów cukrów i badanej próbki. Na podstawie obliczonych wartości Rf zidentyfikować cukry obecne w badanym soku i mleku.