Techniki laboratoryjne

Publikacje w dziale:

Nanofiltracja – membranowy proces ciśnieniowy, w którym siłą napędową jest różnica ciśnień pomiędzy dwoma stronami membrany,

Liofilizacja – proces polegający na usuwaniu wody z zamrożonego materiału na drodze sublimacji lodu,

Sterylizacja – proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów,

Dializa – proces, w którym następuje usuwanie substancji niskocząsteczkowych z roztworu dializowanego do wody,

Odwrócona osmoza – proces, który polega na samorzutnym przenikaniu rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną w kierunku roztworu o większym stężeniu,

Mikrofiltracja – przy jej usuwa się z roztworu drobne zawiesiny, komórki bakteryjne, niektóre wirusy, drobiny surowców roślinnych oraz cząstki tłuszczu w emulsjach,

Elektroporacja – oddziaływanie na błonę komórkową odpowiednim polem elektromagnetycznym w celu utworzenia porów hydrofilowych,

Ultrafiltracja – proces membranowy pozwalający na koncentrację oraz separację substancji z użyciem porów o średnicy 0,1 – 0,001 mikrometra,

Elektrodializa – proces, w którym przemieszczanie się jonów napędzane jest różnicą potencjału elektrycznego po obu stronach membrany,

Spektroskopia IR – interpretacja widm – interpretacja widm IR jest trudna, ponieważ w obrębie jednej cząsteczki występuje wiele drgań deformacyjnych i rozciągających,

Ekstrakcja – polega na przeprowadzeniu substancji z roztworu, zawiesiny lub stanu stałego do innej fazy ciekłej w sposób wybiórczy,

Destylacja – proces fizyczny polegający na ogrzaniu destylowanej cieczy do wrzenia, odprowadzeniu powstającej pary i ponownym jej skropleniu,

Krystalizacja – jedna w wielu metod oczyszczania związków chemicznych, polegająca na otrzymaniu roztworu nasyconego oczyszczanej substancji w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika, oddzielenie zanieczyszczeń oraz ochłodzenie przesączu.

Suszenie w laboratorium – związki ciekłe i roztwory pozbawia się wilgoci przez dodanie do nich suchego, stałego środka suszącego,

Sączenie w laboratorium – oddzielenie stałych zanieczyszczeń od cieczy, albo oddzielenie stałego produktu od ciekłej mieszaniny reakcyjnej,

Chłodzenie w laboratorium – stosuje się w laboratorium w czasie prowadzenia reakcji egzotermicznych, przy skraplaniu par cieczy lub przy oziębianiu roztworu w czasie krystalizacji,

Ogrzewanie w laboratorium – wiele reakcji prowadzi się, stosując ogrzewanie mieszaniny reakcyjnej,

Jednostki w laboratorium – jednostki długości, masy i objętości.
Techniki laboratoryjne

Techniki laboratoryjne, czyli rutynowo wykonywane zespoły czynności i metody związane z charakterem prowadzonych badań. Kolejność ich wykonywania nie jest dowolna, a ich znajomość jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa w laboratorium oraz uzyskania prawidłowych wyników.

Dotyczą one również podstawowych czynności, takich jak ważenie (waga powinna być czysta i wypoziomowana, a ważone przedmioty umieszcza się na środku szalki), odpowiednie przygotowanie odczynników i reagentów, a także mycie naczyń laboratoryjnych, gdyż pozostałe zanieczyszczenia mogą spowodować powstanie błędów analitycznych (równomiernie oczyszczone, odtłuszczone z użyciem odpowiednich środków, kilkakrotnie przepłukane -również wodą destylowaną).

Do najważniejszych technik laboratoryjnych należą:

techniki chemiczne, stosowane przy syntezie i rozdziale związków chemicznych (elektroforeza (rozdział mieszaniny związków chemicznych za pomocą pola elektrycznego), chromatografia, destylacja (rozdział mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie), rektyfikacja (destylacja kaskadowa), sublimacja (przemiana fazowa ze stanu stałego w gazowy), ekstrakcja (wykorzystanie dyfuzji do wyodrębniania składników mieszany), liofilizacja (suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji));

techniki analityczne, spektroskopia (absorpcyjna, emisyjna), metody chromatograficzne (chromatografia cieczowa, gazowa, fluidalna), optyczne (refraktometria, interferometria, polarymetria), elektroanalityczne (konduktometria, potencjometria, amperometria) , radiometryczne (NAA i PAA), chemiczne (analiza wagowa i miareczkowa), mikroskopia datowanie radiowęglowe (metoda badania wieku przedmiotów);

techniki fizyczne, analityczne (przykładowo: kolorymetria, radiologia, kalorymetria, rentgenografia strukturalna);

techniki medyczno-biologiczne, między innymi techniki in vivo (procesy biologiczne zachodzące w żywym ustroju) oraz in vitro (poza żywym organizmem), wiwisekcja (badawczy zabieg operacyjny dokonywany na żywym zwierzęciu) oraz prowadzenie hodowli komórkowych (zarówno prokariotycznych, jak i eukariotycznych).