Odczynniki

Publikacje w dziale:

Agaroza – naturalny polisacharyd, zbudowany z pochodnych cukru prostego – galaktozy. Wykorzystywana w biologii molekularnej do rozdziału molekuł,

Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa – są to informacje umieszczane na etykietach odczynników chemicznych oraz w katalogach, informujące o właściwościach poszczególnych odczynników.

DTT – inaczej Ditiotreitol, odczynnik Clelanda. Związek organiczny wykorzystywany do redukcji mostków dwusiarczkowych oraz ochrony grup tiolowych przed utlenieniem,

Mieszanina deoksynukleotydów (dNTP mix) – są to estry nukleozydów i kwasu ortofosforowego (V). Podstawowe składniki budulcowe kwasów nukleinowych. Nukleotydy są wykorzystywane m.in. w reakcji PCR oraz reakcji sekwencjonowania.

Roztwór EDTA – kwas etylenodiaminotetraoctowy, kwas wersenowy. Organiczny związek szeroko stosowany jako czynnik kompleksujący.

Roztwory soli fizjologicznej – jest to 0,9 % roztwór chlorku sodu w wodzie. Jest podstawowym płynem nawadniającym stosowanym w medycynie. Roztwór używany jest po odpowiedniej sterylizacji.

Bromek etydyny – organiczny związek chemiczny silnie interkalujący w dwuniciowe struktury DNA.
Odczynniki

W laboratorium wykorzystywane są różnego rodzaju odczynniki chemiczne. Niektóre z nich wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie i dlatego przy ich stosowaniu wymagana jest szczególna ostrożność, zakładanie odzieży ochronnej, masek, okularów oraz rękawiczek. W przypadku odczynników, których opary mogą powodować podrażnienia błon śluzowych, zaleca się pracę pod włączonym dygestorium.

Do przykładowych substancji używanych w laboratorium biologii molekularnej zalicza się:

Akrylamid i bisakrylamid, wykorzystywane m.in. w elektroforezie białek i kwasów nukleinowych. Związki te są silnymi neurotoksynami wchłanianymi przez skórę i wymagają pracy w fartuchu, rękawiczkach, masce i okularach ochronnych. Stosowanie rękawiczek wymagane jest również przy pracy z poliakrylamidem. Choć związek ten uważany jest za nietoksyczny, niesie za sobą ryzyko związane z obecnością resztek niespolimeryzowanego akrylamidu;

2-merkaptoetanol, DTT (diotiotreitol), nadsiarczan amonu, TEMED są szkodliwe dla błon śluzowych, górnych dróg oddechowych, skóry oraz oczu. Z tego powodu powinny być używane jedynie pod wyciągiem oraz przy założonych rękawiczkach;

SDS (dodecylosiarczan sodu) w formie sypkiej może być odważany jedynie w masce ochronnej;

TCA (kwas trójchlorooctowy) jest silnym kwasem. Podczas pracy z tym odczynnikiem należy używać odzieży ochronnej. Lateksowe rękawice nie stanowią całkowitej ochrony przed TCA i dlatego należy je wymieniać zaraz po zanieczyszczeniu;

Fenol jest bardzo toksycznym odczynnikiem. Powoduje trudno gojące się oparzenia skóry, posiada również właściwości rakotwórcze;

Bromek etydyny to substancja mutagenna wykorzystywana jako znacznik fluorescencyjny m.in. podczas elektroforezy kwasów nukleinowych.

Azydek sodu jest substancją silnie toksyczną i mutagenną, łatwo wchłaniającą się przez skórę. Oba związki wymagają stosowania rękawiczek ochronnych;

Ciekły azot nie jest substancją toksyczną, może jednak wywoływać poparzenia. Podczas pracy z tym odczynnikiem należy stosować fartuch ochronny oraz suche rękawiczki. Należy również unikać wdychania jego oparów.