Oznaczanie stężenia białka metodą Bradforda

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www

Uniwersytet Gdański (www)
Wydział Chemii (www)
Katedry Chemii Bioorganicznej (www)
Kierownik: Prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Adres:
ul. Sobieskiego 18/19
80-952 Gdańsk
Kontakt: tel. 58 52 35 386

____________________________________________________________________________

Białka należą do podstawowych biopolimerów wchodzących w skład komórki. Zmiany stężenia białek kontrolują procesy metaboliczne komórki. Oznaczenie stężenia białka umożliwia również określenie wartości energetycznej spożywczych produktów białkowych. Odczynnik Bradforda używany jest do oznaczenia stężenia białka. Procedura oznaczenia stężenia protein wykorzystuje zjawisko tworzenia się kompleksu barwnik-białko (Brilliant Blue G). Kompleks białko-barwnik powoduje przesunięcie długości fali odpowiadającej maksimum absorpcji barwnika z 465 do 595 nm. Wartość absorbancji jest proporcjonalna do stężenia białka. Jako wzorzec białka stosuje się albuminę bydlęcą. Liniowa zależność absorbancji od stężenia leży w zakresie stężenia białka 0,1-1,4 mg/mL.

Odczynniki i sprzęt:

1. Próbki białka o nieznanym stężeniu (np. mleko),
2. Roztwór wzorcowy białka o stężeniu 1 mg/Ml,
3. Odczynnik Bradforda,
4. 1% roztwór kwasu octowego,
5. Probówki zwykłe szklane oraz wirówkowe,
6. Pipety miarowe automatyczne: 20-200 µl oraz 200-3000 µl,
7. Wirówka,
8. Kuwety pomiarowe plastikowe,
9. Spektrofotometr UV-Vis,

Wykonanie doświadczenia:

1. Do probówki wirówkowej z 10 mL lekko ogrzanego mleka dodać powoli, mieszając, 4 mL 1% kwasu octowego. Wytrącony osad kazeiny odwirować przy 5000 RPM przez 5 min. Supernatant wykorzystać do ilościowego oznaczenia sumarycznej zawartości globulin i albumin w mleku.

2. Roztwór wzorcowy białka o znanym stężeniu początkowym (1 mg/mL) rozcieńczyć wodą destylowaną w taki sposób, aby otrzymać po 0,1 mL rozcieńczonych roztworów wzorca o różnych stężeniach (tabela poniżej, kolumna 3).

3. W 6 suchych probówkach umieścić po 2 mL odczynnika Bradforda i dodać jak najszybciej po 0,1 mL roztworu białka zgodnie z opisem umieszczonym w tabeli powyżej. Delikatnie wymieszać zawartość każdej probówki i inkubować w temperaturze pokojowej przez 20 min.

4. Po inkubacji, przy pomocy spektrofotometru UV-Vis, zmierzyć w kuwecie plastikowej absorbancję próbek przy λ=595 nm. Kompleks białko-barwnik jest trwały przez 60 minut. Absorbancja poszczególnych próbek powinna być zmierzona w jak najkrótszych odstępach czasu. Kuwety między pomiarami można płukać metanolem. Kuwety myje się zanurzając je na kilka godzin w 0,1 M roztworze HCl.

5. Na podstawie uzyskanych wyników, wykreślić krzywą wzorcową. Od wartości absorbancji dla każdej próbki należy odjąć wartość absorbancji probówki nr 1 (tylko odczynnik Bradforda). Z krzywej odczytać stężenie białka w nieznanej próbce (probówka nr 6). Określić sumaryczną zawartość globulin i albumin w mleku.