Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www

Politechnika Śląska (www)
Wydział Chemiczny (www)
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii (www)
Kierownik Katedry: dr hab. inż. Mirosław Gibas prof. Politechniki Śląskiej

Adres:
ul. B. Krzywoustego 4
44-100 Gliwice

Poniższe kody umieszczane są na opakowaniach odczynników chemicznych oraz w katalogach firmowych producentów odczynników

R1 Wybuchowy w stanie stałym
R2 Zagrożenie wybuchem pod wpływem wstrząsu, uderzenia, ognia lub innych źródeł zapłonu
R3 Wyjątkowe zagrożenie wybuchem pod wpływem wstrząsu, uderzenia, ognia lub innych źródeł zapłonu
R4 Tworzy bardzo wrażliwe, wybuchowe związki metaliczne
R5 Ogrzewanie może spowodować wybuch
R6 Wybuchowy zarówno z dostępem jak i bez dostępu powietrza
R7 Stanowi zagrożenie pożarowe
R8 W kontakcie z materiałem palnym stanowi zagrożenie pożarowe
R9 Wybuchowy w mieszaninie z materiałem palnym
R10 Palny
R11 Łatwopalny
R12 Wyjątkowo łatwopalny
R14 Reaguje gwałtownie z wodą
R14/15 Reaguje gwałtownie z wodą wydzielając wyjątkowo łatwopalne gazy
R15 Kontakt z wodą powoduje wydzielanie wyjątkowo łatwopalnych gazów

R15/29 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne, wyjątkowo łatwopalne gazy
R16 Wybuchowy w mieszaninie z substancjami utleniającymi
R17 Samorzutnie zapala się w powietrzu
R18 Może tworzyć palne/wybuchowe mieszaniny par z powietrzem
R19 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki
R20 Szkodliwy przy wdychaniu
R20/21 Szkodliwy przy wdychaniu i w kontakcie ze skórą
R20/21/22 Szkodliwy przy wdychaniu, w kontakcie ze skóra i po spożyciu
R20/22 Szkodliwy przy wdychaniu i po spożyciu
R21 Szkodliwy w kontakcie ze skórą
R21/22 Szkodliwy po spożyciu i w kontakcie ze skórą
R22 Szkodliwy po spożyciu
R23 Toksyczny przy wdychaniu
R23/24 Toksyczny przy wdychaniu i w kontakcie ze skórą
R23/24/25 Toksyczny przy wdychaniu, w kontakcie ze skórą i po spożyciu
R23/25 Toksyczny przy wdychaniu i po spożyciu
R24 Toksyczny w kontakcie ze skórą
R24/25 Toksyczny w kontakcie ze skórą i po spożyciu
R25 Toksyczny po spożyciu
R26 Bardzo toksyczny przy wdychaniu
R26/27 Bardzo toksyczny przy wdychaniu i w kontakcie ze skórą
R26/27/28 Bardzo toksyczny przy wdychaniu, w kontakcie ze skórą i po spożyciu
R26/28 Drażniący dla oczu
R27 Bardzo toksyczny w kontakcie ze skórą
R27/28 Bardzo toksyczny w kontakcie ze skórą i po spożyciu
R28 Bardzo toksyczny po spożyciu
R29 W kontakcie z wodą uwalnia bardzo toksyczne gazy
R30 Może stać się bardzo łatwopalny w czasie użycia
R31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczny gaz
R32 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczny gaz
R33 Niebezpieczny z powodu kumulowania efektów szkodliwych
R34 Powoduje oparzenia
R35 Powoduje dotkliwe oparzenia
R36 Drażniący dla oczu
R36/37 Drażniący dla oczu i układu oddechowego
R36/37/38 Drażniący dla oczu, układu oddechowego i skóry
R36/38 Drażniący dla oczu i skóry
R37 Drażniący dla układu oddechowego
R37/38 Drażniący dla układu oddechowego i skóry
R38 Drażniący dla skóry
R39 Niebezpieczny z powodu bardzo groźnych nieodwracalnych zmian
R39/23 Toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany przy wdychaniu

R39/23/24 Toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany przy wdychaniu i w kontakcie ze skórą
R39/23/24/25 Toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany przy wdychaniu, w kontakcie ze skórą i po spożyciu
R39/23/25 Toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany przy wdychaniu i po spożyciu
R39/24 Toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany w kontakcie ze skórą
R39/24/25 Toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany w kontakcie ze skórą i po spożyciu
R39/25 Toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany po spożyciu
R39/26 Bardzo toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany przy wdychaniu
R39/26/27 Bardzo toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany przy wdychaniu i w kontakcie ze skórą
R39/26/27/28 Bardzo toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany przy wdychaniu, w kontakcie ze skórą i po spożyciu
R39/26/28 Bardzo toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany przy wdychaniu i po spożyciu
R39/27 Bardzo toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany w kontakcie ze skórą
R39/27/28 Bardzo toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany w kontakcie ze skórą i po spożyciu
R39/28 Bardzo toksyczny: niebezpieczny ze względu na bardzo poważne nieodwracalne zmiany po spożyciu
R40 Możliwe zagrożenie z nieodwracalnych zmian
R40/20 Szkodliwy: możliwe niebezpieczeństwo powstania nieodwracalnych zmian przy wdychaniu
R40/20/21 Szkodliwy: możliwe niebezpieczeństwo powstania nieodwracalnych zmian przy wdychaniu i w kontakcie ze skórą
R40/20/21/22 Szkodliwy: możliwe niebezpieczeństwo powstania nieodwracalnych zmian przy wdychaniu, w kontakcie ze skórą i po spożyciu
R40/20/22 Szkodliwy: możliwe niebezpieczeństwo powstania nieodwracalnych zmian przy wdychaniu i po spożyciu
R40/21 Szkodliwy: możliwe niebezpieczeństwo powstania nieodwracalnych zmian w kontakcie ze skórą
R40/21/22 Szkodliwy: możliwe niebezpieczeństwo powstania nieodwracalnych zmian w kontakcie ze skórą i po spożyciu
R40/22 Szkodliwy: możliwe niebezpieczeństwo powstania nieodwracalnych zmian po spożyciu
R41 Niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia oczu
R42 Wdychany może powodować uczulenie
R42/43 Może powodować uczulenie przy wdychaniu i w kontakcie ze skórą
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R44 Niebezpieczeństwo wybuchu podczas ogrzewania w zamkniętym pomieszczeniu
R45 Może być rakotwórczy
R46 Może powodować uszkodzenia materiału dziedziczenia genetycznego
R48 Niebezpieczny dla zdrowia w czasie przedłużonej ekspozycji
R48/20 Szkodliwy: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym wdychaniu
R48/20/21 Szkodliwy: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym wdychaniu i w kontakcie ze skórą
R48/20/21/22 Szkodliwy: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym wdychaniu, w kontakcie ze skórą i po spożyciu
R48/20/22 Szkodliwy: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym wdychaniu i częstym spożywaniu
R48/21 Szkodliwy: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym kontakcie ze skórą
R48/21/22 Szkodliwy: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym kontakcie ze skórą i częstym spożywaniu
R48/22 Szkodliwy: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy częstym spożywaniu
R48/23 Toksyczny: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym wdychaniu
R48/23/24 Toksyczny: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym wdychaniu i w kontakcie ze skórą
R48/23/24/25 Toksyczny: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym wdychaniu, w kontakcie ze skórą i częstym spożywaniu
R48/23/25 Toksyczny: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym wdychaniu i częstym spożywaniu
R48/24 Toksyczny: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym kontakcie ze skórą
R48/24/25 Toksyczny: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy przedłużonym kontakcie ze skórą i częstym spożywaniu
R48/25 Toksyczny: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy częstym spożywaniu
R49 Wdychany może być rakotwórczy
R50 Bardzo toksyczny dla organizmów żyjących w wodzie
R50/53 Bardzo toksyczny dla organizmów żyjących w wodzie, może powodować długotrwałe niekorzystne skutki dla środowiska wodnego
R51 Toksyczny dla organizmów żyjących w wodzie
R51/53 Toksyczny dla organizmów żyjących w wodzie, może powodować długotrwałe niekorzystne skutki dla środowiska wodnego
R52 Szkodliwy dla organizmów żyjących w wodzie
R52/53 Szkodliwy dla organizmów żyjących w wodzie, może powodować długotrwałe niekorzystne skutki dla środowiska wodnego
R53 Może powodować długotrwałe niekorzystne skutki dla środowiska wodnego
R54 Toksyczny dla flory
R55 Toksyczny dla fauny
R56 Toksyczny dla organizmów żyjących w glebie
R57 Toksyczny dla pszczół
R58 Może powodować długotrwałe niekorzystne skutki dla środowiska naturalnego
R59 Niebezpieczny dla warstwy ozonowej
R60 Może zaburzać proces zapłodnienia
R61 Może powodować uszkodzenia płodu
R62 Możliwe zagrożenie zaburzenia procesu zapłodnienia
R63 Możliwe zagrożenie uszkodzenia płodu
R64 Może być szkodliwy dla dzieci karmionych piersią
R65 Szkodliwy: po spożyciu może spowodować uszkodzenie płuc

S1 Przechowywać w zamkniętym miejscu
S1/2 Przechowywać w zamknięciu i w miejscach niedostępnych dla dzieci
S2 Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci
S3 Przechowywać w chłodnym miejscu
S3/7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu S3/9/14 Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od . . . (materiały wykluczające się wskaże producent)
S3/9/14/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od . . . (materiały wykluczające się wskaże producent)
S3/9/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
S3/14 Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od . . . (odpowiednie materiały wskaże producent)
S4 Przechowywać w miejscach niezamieszkałych
S5 Przechowywać zawartość w . . . (odpowiedni rozpuszczalnik wskaże producent)
S6 Przechowywać zawartość w atmosferze . . . (odpowiedni obojętny gaz wskaże producent)
S7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
S7/47 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nie przekraczającej . . . °C (temperaturę wskaże producent)
S7/8 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i w suchym miejscu
S7/9 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
S8 Przechowywać pojemnik w suchym miejscu
S9 Przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
S12 Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego
S13 Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt
S14 Przechowywać z dala od . . . (materiały wykluczające się wskaże producent)
S15 Przechowywać z dala od źródeł ciepła
S16 Przechowywać z dala od źródeł ognia. Nie palić!
S17 Przechowywać z dala od materiałów palnych
S18 Ostrożnie otwierać i obchodzić się z pojemnikiem
S20 Zabronione jedzenie i picie w czasie pracy
S20/21 Zabronione jedzenie, picie i palenie w czasie pracy
S21 W czasie pracy nie palić
S22 Nie wdychać pyłu
S23 Nie wdychać gazu/dymu/par/aerozolu (odpowiednią kategorię wskaże producent
S24 Unikać kontaktu ze skórą
S24/25 Unikać kontaktu ze skórą i oczami
S25 Unikać kontaktu z oczami
S26 W przypadku kontaktu z oczami, przemyć natychmiast dużą ilością wody i konsultować z lekarzem
S27 Zrzucić natychmiast zanieczyszczoną odzież
S28 W przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast dużą ilością . . .(odpowiedni rozpuszczalnik wskaże producent)
S29 Nie wylewać do zlewu
S29/56 Nie wylewać do zlewu, odpadowe ilości i pojemnik przekazać do punktu usuwania substancji niebezpiecznych
S30 Nigdy nie dodawać wody do tego produktu
S33 Podjąć odpowiednie środki przeciw wyładowaniom elektrostatycznym
S35 Niniejszy odczynnik i pojemnik muszą być zniszczone w sposób bezpieczny
S36 Używać odpowiedniej odzieży ochronnej
S36/37 Używać odpowiednią odzież ochronną i rękawice
S36/37/39 Używać odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary/maskę ochronną
S36/39 Używać odpowiednią odzież ochronną i okulary/maskę ochronną
S37 Używać odpowiednich rękawic
S37/39 Używać rękawic i okulary/maskę ochronną
S38 W przypadku niewystarczającej wentylacji używać sprzętu do oddychania
S39 Używać okulary/maskę ochronną
S40 Dla oczyszczenia podłogi i wszystkich obiektów zanieczyszczonych tą substancją należy używać . . . (środek wskaże producent)
S41 W przypadku pożaru i/lub wybuchu nie wdychać gazów
S42 W czasie zadymienia/rozpylenia używać odpowiedni sprzęt do oddychania
S43 W przypadku pożaru, używaj . . . (najwłaściwszy rodzaj sprzętu gaśniczego wskaże producent. Jeśli woda podnosi niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia ognia, zostanie dodane: „Nigdy nie używać wody”)
S45 W razie wypadku lub wystąpienia objawów zatrucia, kontaktować się natychmiast z lekarzem (jeżeli możliwe, pokazać etykietę)
S46 W przypadku spożycia, kontaktować się natychmiast z lekarzem (pokazać lekarzowi pojemnik lub etykietę)
S47 Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej . . . °C (temperaturę określi producent)
S47/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej . . . °C (temperaturę określi producent)
S48 Przechowywać w stanie wilgotnym . . . (odpowiedni materiał do zwilżenia wskaże producent)
S49 Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu
S50 Nie mieszać z . . . (odpowiednie materiały wskaże producent)
S51 Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S52 Nie stosować na dużych powierzchniach w zamkniętych pomieszczeniach
S53 Unikać kontaktu – zapoznać się ze specjalną instrukcją przed użyciem
S56 Odpadowe ilości i pojemnik przekazać do punktu usuwania substancji niebezpiecznych
S57 Użyć właściwy pojemnik, aby uniknąć skażenia środowiska
S59 Zastosować się do wskazówek producenta dotyczących wtórnego wykorzystania
S60 Substancja i/lub pojemnik muszą być utylizowane jako odpady niebezpieczne
S61 Unikać skażenia środowiska substancją, postępować zgodnie z odpowiednią kartą bezpieczeństwa pracy z substancją (MSDS)
S62 Jeśli substancja została spożyta, nie powodować wymiotów: kontaktować się natychmiast z lekarzem (jeżeli to możliwe pokazać lekarzowi pojemnik lub etykietę)