Ćwiczenia laboratoryjne

Publikacje w dziale:
Synteza peptydów
Badanie ekspresji genów
Izolacja i elektroforeza RNA drożdży
Izolacja RNA z drożdży
System dwuhybrydowy – analiza białek AtSWI3B
Fosforylacja histonu H3 w komórkach tytoniu
Porownanie wyciszenia ekspresji genu
Sposoby przedstawiania masy w spektrometrii masowej
Badanie rozpuszczalności związków chemicznych
Spektroskopia IR – interpretacja widm
Cholesterol – wyodrębnianie i analiza jakościowa
Identyfikacja cukrów w produktach spożywczych
Analiza kofeiny w produktach pochodzenia naturalnego
Oznaczanie stężenie białka metodą Bradforda
Chlorofil – izolacja i analiza spektroskopowa
Oznaczanie zawartości witaminy A, witaminy D3 oraz witaminy E
Hydroliza polisacharydów
Fosfolipidy – identyfikacja i wyodrębnianie
Chromatografia cieczowa – sączenie molekularne białek
Reakcje charakterystyczne aminokwasów i peptydów
Analiza fizykochemiczna peptydów
Analiza aminokwasowa peptydów
Wyodrębnianie i właściwości beta karotenu
Oznaczanie stężenia glukozy
Oznaczanie zawartości kwaśnej fosfatazy w homogenacie z ziemniaka
Hydroliza lipidów mleka za pomocą lipazy trzustkowej
Wykorzystanie tyrozynazy otrzymywanej z pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus Bisporus) do produkcji L-DOPA
Obliczanie wydajności reakcji
Otrzymywanie karboksymetylocelulozy
Oznaczanie właściwości tłuszczów
Otrzymywanie 1-fosforanu α-D-glukopiranozy przez fosforolizę skrobi
Immobilizacja drożdży
Oznaczanie RNA w materiale roślinnym
Wydzielanie lecytyny z żółtek jaj kurzych

Ćwiczenia z enzymologii:
Badanie kinetyki enzymów
Enzymatyczna metoda otrzymywania D-glukozy ze skrobi
Wykrywanie obecności enzymów
Oznaczanie aktywności enzymów
Zastosowanie lipaz do selektywnej hydrolizy estrów
Enzymatyczna redukcja aromatycznych związków nitrowych
Enzymatyczna redukcja związków karbonylowych i wiązań C=C
Hydroliza enzymatyczna peptydu


Ćwiczenia z chemii:
Wyznaczanie temperatury wrzenia
Wyznaczanie temperatury topnienia


Analiza organiczna:
Wykrywanie fluorowców
Wykrywanie siarki
Wykrywanie azotu
Wykrywanie azotu, siarki i fluorowców
Rozpuszczalność
Próba na obecność węgla i wodoru
Wykrywanie wiązań wielokrotnych
Reakcje związków nitrowych
Reakcje amin
Reakcje fenoli i kwasów
Reakcje cukrów
Reakcje aldehydów i ketonów
Reakcje alkoholi
Reakcje węglowodorów aromatycznych


Ćwiczenia z chemii organicznej:
Utlenianie: butan-2-on
Utlenianie: kwas benzoesowy z chlorku benzylu
Utlenianie: kwas benzoesowy z benzaldehydu
Sulfonowanie: p-toluenosulfonian sodu
Sulfonowanie: naftaleno-2-sulfonian sodu
Sulfonowanie: kwas sulfanilowy
Sulfonowanie: kwas 2,5-dimetylobenzenosulfonowy
Redukcja: N-(3-nitrobenzylo)anilina
Redukcja: N-(2-hydroksybenzylo)-4-metyloanilina
Redukcja: m-nitroanilina
Redukcja: antron
Redukcja: anilina
Redukcja: alkohol m-nitrobenzylowy
Nitrowanie: p-nitrozofenol
Nitrowanie: p-bromonitrobenzen
Nitrowanie: o- i p-nitrofenol
Nitrowanie: p-nitroacetanilid
Nitrowanie: m- i p-nitro-N,N-dimetyloanilina
Kondensacja: dibenzylidenoaceton
Kondensacja: benzylidenoanilina
Kondensacja: 2,4-dinitrofenylohydrazon acetaldehydu
Fluorowcowanie: Chlorek tert-butylu
Fluorowcowanie: jodoform
Fluorowcowanie: bromek etylu
Fluorowcowanie: 2,4,6-tribromofenol
Kondensacja: 2,4-dinitrofenylohydrazon acetonu
Fluorowcowanie: 2,4,6-tribromoanilina
Estryfikacja: p-hydroksybenzoesan metylu
Estryfikacja: p-nitrobenzoesan etylu
Estryfikacja: mrówczan etylu
Estryfikacja: octan etylu
Estryfikacja: octan butylu
Diazowanie: żółcień alizarynowa
Diazowanie: p-jodotoluen
Diazowanie: p-jodonitrobenzen
Diazowanie: 1-[(naftalen-1-ylo)diazenylo]naftalen-2-ol
Diazowanie: 1-(fenylodiazenylo)naftalen-2-ol
Diazowanie: Diazoaminobenzen
Diazowanie: Czerwień PARA – 1-[(4-nitrofenylo)azenylo]naftalen-2-ol
Diazowanie: 1,3,5-tribromobenzen
Acylacja: pentaacetyloglukoza
Acylacja: N-acetylo-p-toluidyna
Acylacja: kwas cynamonowy
Acylacja: benzanilid
Acylacja: aspiryna
Acylacja: octan cykloheksylu
Acylacja: octan benzylu
Acylacja: acetanilid


Laboratorium z chemii organicznej: Wykonanie preparatu:
Benzamid
Benzoesan fenylu
4(3H)-chinazolon
N-fenyloetanoamid
1-hydroksymetylobenzitriazol
Bezwodnik kwasu dikarboksylowego
N-(4-metylofenylo)-etanoamid
Benzimidazol
Kwas 2-acetoksybenzenokarboksylowy
2-chloro-2-metylopropan
2-chloro-2-metylobutan
Wykonanie obliczeń
Ekstrakcja
Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności poprzez weryfikację teoretycznych hipotez badawczych.

Tego typu zajęcia pozwalają na doskonalenie się w zakresie planowania eksperymentów, wykonywania niezbędnych czynności manualnych, prowadzenia obserwacji oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Realizacja samodzielnych projektów wiąże się zawsze ze wzmożoną aktywnością intelektualną oraz werbalną uczących się osób i z tego względu stanowi niezbędny element kształcenia każdego biotechnologa.

Cykl zajęć laboratoryjnych powinny poprzedzać odpowiednio przygotowane zajęcia organizacyjne, przybliżające ogólne cele oraz zasady obowiązujące w danym laboratorium. Uczestniczące w zajęciach osoby mają obowiązek zaznajomić się ze sposobem obsługi sprzętu przeciwpożarowego oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze dokładnie przyswoić sobie zagadnienia teoretyczne związane z tematem ćwiczeń. Pozwala to przeprowadzić analizy w bezpieczny sposób i uniknąć w ten sposób zagrożeń dotyczących własnej osoby, współpracowników oraz sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu. Przykładowo, przeprowadzając reakcję chemiczną powinno się zapoznać ze wszystkimi możliwościami jej przebiegu oraz kartą charakterystyk stosowanych substancji.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) zalecają także stosowanie odzieży ochronnej oraz przestrzeganie ładu i czystości w laboratorium. Ponadto, na terenie pracowni zabrania się spożywania jakichkolwiek posiłków, palenia tytoniu, a także tarasowania dróg komunikacyjnych. Odczynniki należy przechowywać we właściwych naczyniach, a przygotowywanych roztworów, pod żadnym pozorem, nie wolno wciągać do pipety ustami. Po opuszczeniu swojego stanowiska należy za każdym razem sprawdzać stan urządzeń instalacji elektrycznej, wodnej oraz gazowej.