Wykrywanie siarki

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Tytuł oryginalny: Analiza Organiczna

Autor: dr Barbara Drożdż

Uniwersytet Jagielloński (www)
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum (www)
Katedra Chemii Organicznej (www)
Kierownik: Prof. UJ, dr hab. Marek Cegła

Adres:
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Kontakt: tel. 012 620 55 00

Reakcja z pentacyjanonitrozylżelazianem(III) sodu
W próbie tej wykorzystuje się tworzenie się barwnego kompleksu Na4[Fe(CN)5NOS] pod wpływem działania jonów siarczkowych na pentacyjanonitrozylżelazian(III) sodu według reakcji: Na2S + Na2[Fe(CN)5NO] = Na4[Fe(CN)5NOS]

Wykonanie
Obecność siarki wykrywa się stwierdzając obecność jonów siarczkowych.
Do około 1 cm3 silnie zasadowego przesączu otrzymanego po stapianiu badanej substancji z sodem dodaje się kilka kropli 1% wodnego roztworu pentacyjanonitrozylżelazianu(III) sodu. Wystąpienie ciemnopurpurowego zabarwienia wskazuje na obecność siarki.

Reakcja z octanem ołowiu(II)
Jony siarczkowe dają w reakcji z octanem ołowiu nierozpuszczalny w wodzie osad PbS zgodnie z równaniem:
Na2S + Pb(CH3COO)2 = 2 CH3COONa + PbS

Wykonanie
Około 1 cm3 przesączu po stapianiu analizowanej próbki z sodem zakwasza się kwasem octowym i dodaje kilka kropli octanu ołowiu. O obecności siarki świadczy wytrącenie czarnego osadu PbS.