2-chloro-2-metylopropan

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Autor: Krzysztof Walczak

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych
Laboratorium z chemii organicznej
dla kierunku Biotechnologia

Politechnika Śląska (www)
Wydział Chemiczny (www)
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii (www)
Kierownik Katedry: dr hab. inż. Mirosław Gibas prof. Politechniki Śląskiej

Adres:
ul. B. Krzywoustego 4
44-100 Gliwice

– Odczynniki: 2-metylo-2-propanol, stężony kwas solnyMgSO4 bezw.

– Skala: makro.

– Techniki: mieszanie, DESTYLACJA.

– Zagrożenia: 2-metylo-2-propanol – palny, szkodliwy; stężony kwas solny – żrący; 2-chloro-2-metylopropan – palny.

– Środki ostrożności: praca w okularach, w rękawicach gumowych pod wyciągiem, Należy pamiętać o odpowietrzaniu rozdzielacza.

– Przydatność: Czynnik alkilujący w reakcjach aromatycznego podstawienia elektrofilowego.

Otrzymywanie 2-chloro-2-metylopropanu

W kolbie okrągłodennej umieszcza się 2-metylo-2-propanol 0,20 mola, dodaje stężonego kwasu solnego 0,60 mola. Mieszaninę reakcyjną umieszcza się na mieszadle magnetycznym i miesza się przez 45 minut, a następnie wprowadza się do rozdzielacza i rozdziela warstwy. Warstwę organiczną przemywa się wodą (10 cm3), dwoma porcjami 5% roztworu NaHCO3 (po 15 cm3) (UWAGA na wydzielający się CO2) i ponownie wodą (10 cm3), a następnie suszy się nad bezwodnym MgSO4 i oddziela środek suszący. Surowy produkt destyluje się pod ciśnieniem atmosferycznym przy użyciu krótkiej kolumny Vigreux zbierając frakcje o t.w. 49-51ºC. Otrzymano 16,48 g (0,178 mola, 89%) produktu w postaci bezbarwnej cieczy.

– Odpady: Kwaśny roztwór wodny neutralizuje się ostrożnie stałym NaOH chłodząc neutralizowaną mieszaninę poprzez wrzucenie do niej kostek lodu. Po rozcieńczeniu wodą wylewa się ją do kanalizacji pod dygestorium. Przedgon i pogon wylewa się do pojemnika na odpady organiczne zawierające fluorowce.