Bufory

Publikacje w dziale:

Bufor TAE – bufor używanym, m.in. do elektroforezy w żelach agarozowych kwasów nukleinowych DNA i RNA. Zawiera TRIS, octan oraz EDTA.

Bufor TBE – bufor stosowany w biochemii oraz biologii molekularnej. Zawiera TRIS, kwas borowy oraz EDTA.

Bufor TE – bufor wykorzystywany m.in. w biologii molekularnej do przechowywania DNA i RNA po izolacji. Zawiera TRIS oraz EDTA,

Bufor do lizy tkanek – bufor do trawienia enzymatycznego używany jest w początkowym etapie izolacji materiału genetycznego.
Bufory

Roztwory buforowe służą utrzymaniu stałego odczynu roztworu, gdyż ich pH nie zmienia się podczas dodawania niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad.

Każdy bufor posiada swoją pojemność, zwaną pojemnością buforową i oznaczaną jako β. Jest ona warunkowana stałą równowagi głównej reakcji buforowej, a także stężeniem słabo dysocjującego czynnika. Przykładowo, jeśli do roztworu buforu składającego się ze słabego kwasu i jego soli dodamy takie ilości mocnej zasady, że dojdzie do całkowitej dysocjacji słabego kwasu, to dalsze jej dodawanie spowoduje taką zmianę pH, jaka nastąpiłaby bez obecności bufora.

Bufory znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w farmacji (podczas produkcji leków syntetycznych), w przemyśle spożywczym (w przebiegu procesów fermentacyjnych), a także w poligrafii (przy druku w technice offsetowej). Używa się ich powszechnie również do regulowania odczynu gotowych produktów spożywczych, kosmetyków oraz leków. Utrzymują one także pH ustroju wszystkich organizmów, niezbędne do zachowania zachodzących w nich procesów życiowych.

Roztwory buforowe mogą mieć różne składy. Zawsze zawierają jednak sprzężone pary kwasów i zasad: słaby kwas i jego sól z mocną zasadą lub słaba zasada j jej sól z mocnym kwasem.

Do najważniejszych buforów zalicza się:
bufor wodorowęglanowy: H2CO3; HCO3;
bufor boranowy: H3BO3, Na2B4O7 (w zakresie pH = 7–9);
bufor octanowy: CH3COOH, CH3COONa (w zakresie pH = 3,5–6);
bufor fosforanowy: NaH2PO4, Na2HPO4 (w zakresie pH = 5,5–8);
bufor amonowy: NH3•H2O, NH4Cl (w zakresie pH = 8–11).